Zul & CT at Bukit Shahbandar

gNur & Shana

G Boy & Ummu Salamah

Surhadi & Norol